Hjem  /  Voksenopplæring / Voksenagronom og Voksengartner Mære

Voksenopplæring i landbruk og gartnerfag ved Mære Landbruksskole

d 3 Innhold

Opplegg

Mære landbruksskole tilbyr opplæring for voksne etter den nasjonale voksenagronommodellen. Dette er to-årige nett- og samlingsbaserte kurs innen landbruk og gartnernæring:

 • Voksenagronom
 • Voksengartner

Neste oppstart er høsten 2025, med søknadsfrist 1. februar 2025.

Oppleggene er komprimerte løp, med redusert timetall i forhold til det som tilbys for ordinære elever. Det betyr at hver enkelt må regne med eget arbeid og selvstudier.

Ordningen er finansiert over Jordbruksavtalen, og er først og fremst for de som allerede har fullført videregående opplæring. Eventuelle rettselever, finansieres av fylkeskommunen.

Voksenagronomen

Voksenagronomen består av:

 • Første år: Vg2 Landbruk og gartnernæring
 • Andre år: Vg3 Landbruk

Kursene gjennomføres som modulbaserte opplegg. Hvert fag undervises i sin helhet (Vg2 og Vg3) før neste modul starter opp. Hver modul avsluttes med en modulprøve. Det legges inn noe praksis i modulene. Det settes standpunktkarakterer og deltakerne avlegger eksamen. Deltakerne får kompetansebevis/vitnemål.

Voksengartner

Voksengartner består av:

 • Første år: Vg2 Landbruk og gartnernæring, med vekt på gartnerfagene. Det settes standpunktkarakterer i alle fag og året avsluttes med tverrfaglig eksamen.
 • Andre år: Kurs som bygger på siste godkjente læreplan for tidligere Vg3 Gartnerfag. Kurset gir ingen formell kompetanse med standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. Det utstedes detaljert kursbevis som viser hva deltakerne har fått opplæring i og på hvilket nivå.

Kunnskapsdepartementet fastsatte våren 2020 ny opplæringsmodell for  gartnerfaget. Dette er en endring fra et tre-årig skoleløp som ga yrkeskompetanse, til en modell som fører til fagbrev. Derfor tilsvarer ikke lenger det andre året på voksengartneren det samme som opplæringen i ordinært videregående løp. Men det faglige innholdet på voksengartneren er det samme som før.

Veien til fagbrev for voksengartner

I det ordinære skoleløpet for gartner er det nå fagbrev som gir sluttkompetanse. Det  er to veier til fagbrevet:

 • Lærlingeløp: Gartnerutdanningen er nå et lærlingeløp med fagbrev, dvs. to år i skole (Vg1 Naturbruk og Vg2 Landbruk og gartnernæring) og to år som lærling i bedrift. Deretter avlegges teoretisk prøve og fagprøven som tester kandidatens kunnskaper, holdninger og ferdigheter innen fagområdet.
 • Praksiskandidat: Fagbrev kan også oppnås gjennom å være praksiskandidat. Dette er et alternativ til lærlingeordningen, med voksne som målgruppe. Dette er en dokumentasjonsordning, og ikke en opplæringsordning. En praksiskandidat er en privatist i yrkesfag med yrkespraksis, men som mangler teori for å få fag- eller svennebrev.

Du kan gå opp til fag- eller svenneprøve som praksiskandidat hvis du:

 • Har dokumentert minst 25% lengre relevant praksis enn vanlig læretid i videregående opplæring, vanligvis 5 år.
 • Har bestått teorieksamen for praksiskandidater, dvs. at praksiskandidater må ha bestått en egen skriftlig eksamen laget ut fra læreplanen for lærefaget før de melder seg opp til fag- eller svenneprøven.
 • Praksiskandidater går opp til samme praktiske prøve som lærlinger.

Les mer om ordningen på Praksiskandidat (udir.no).

Hvem kan søke?

Voksenagronomen og voksengartner er for deg som er 25 år og eldre, og som tidligere har gjennomført videregående opplæring (ikke-rettselev). Undervisningen er gratis.

Rettssøkere kan også søke på tilbudene. Dvs. at dersom du er over 25 år, har fullført grunnskole, men ikke videregående opplæring, har du rett til gratis videregående opplæring og realkompetansevurdering (voksenrett). Godkjent realkompetanse dokumenteres med kompetansebevis eller vitnemål. Rettssøkere blir tatt opp dersom det er ledige plasser.

Søknad og inntak

Søknadsfristen er 1. februar 2025. Søknad til voksenopplæring (voksenagronom og voksengartner) skal skje på: https://vinn.trondelagfylke.no.

Økonomi

Undervisning og alt læremateriell for de formelle utdanningene; Vg2 Landbruk- og gartnernæring og Vg3 Landbruk dekkes av skolen. Reise og evt. opphold må kostes av den enkelte. Det samme gjelder PC og annet IKT-utstyr, med unntak av voksne rettselever. De kan kjøpe subsidiert PC gjennom fylkeskommunen.

Kurset er godkjent av Lånekassen, og det kan søkes om lån/stipend på www.lanekassen.no.

Det andre året på Voksengartner inngår ikke i godkjenningen fra Lånekassen, men undervisning og læremateriell dekkes.

Undervisning

Undervisninga vil for det meste gjennomføres som dagsamlinger, vanligvis med todagers-samlinger, torsdager og fredager. I tillegg vil noe undervisning være nettbasert.

Undervisningsmateriell

Bøker lånes ut av skolen. Alle kvitterer for utlån, og bøkene returneres til skolen etter endt kurs. Dersom bøkene ikke leveres tilbake innen fastsatt frist, blir de fakturert lånetaker til full pris. Bøkene skal returneres uskadd og uten noen form for notater, understrekinger etc. Bøker som er mer enn normalt slitt må erstattes.

Læringsplattform

Alle må ha tilgang til egen PC tilknyttet internett.

Canvas brukes som læringsplattform for de formelle utdanningene; Vg2 Landbruk- og gartnernæring og Vg3 Landbruk. Der legges det ut forelesningsnotater, arbeidsoppgaver, og annen informasjon. Canvas inneholder også meldingssystem og chattefunksjon. 

Vurdering, karakterer og eksamen

Alle som tas opp på kurset blir vurdert med termin- og standpunktkarakterer på bakgrunn av prøver og innleveringsoppgaver. Hvert årstrinn, Vg2 og Vg3, avsluttes med eksamener. For å kunne avlegge eksamen må det være grunnlag for å sette standpunktkarakterer. Det er derfor viktig at alle obligatoriske oppgaver og prøver besvares til rett tid for å kunne sette karakterer. Karakterskalaen går fra 1 til 6, der 6 er beste karakter. For å bestå kurset må standpunkt- og eksamenskarakterer være 2 eller bedre. Unntaket er i fag som trekkes ut til eksamen. Kurset er bestått dersom eksamenskarakteren i faget er 2 eller bedre selv om det er gitt karakteren 1 i standpunkt.

Ferie, sykdom, annet fravær

Blir du syk på eksamensdagen må du levere legeattest til skolen. Du har da rett til å avlegge ny eksamen ved et senere tidspunkt. Manglende oppmøte til eksamen uten grunn, fører til at du taper eksamensretten, og da må du selv ta initiativ til å melde deg opp til privatisteksamen.

 

Har du spørsmål om voksenopplæring?

Mariann Nordtømme Hovin

prosjektleder Mære

Laila Stubsjøen

stedsansvarlig Skjetlein